Entendre la factura

A. Espai reservat per les ofertes:

B. Dades del client:

Aquí es mostren les dades personals (nom i adreça) de la persona que rep la factura. Pot coincidir o no amb la persona titular del contracte.

C. Resum de la factura:
 • Per potència contractada: És la quantitat pagada en concepte de la potència contractada.

 • Per energia consumida: És la quantitat pagada en concepte de l’energia consumida durant aquest període.

 • Impost d’Electricitat: Es tracta d’un impost especial fixat per llei del 5,113%. S’aplica sobre la suma del terme de potència y del terme d’energia. Això vol dir que, incomprensiblement, sobre aquest impost també se li aplica IVA.

 • Lloguer d’equips de mesura i control: És la quota que es paga durant aquest període pel lloguer del comptador, si aquest pertany a l’empresa distribuïdora (la majoria dels casos).

 • Altres despeses: Només en el cas d’existir alguna despesa no contemplada anteriorment, per exemple deguda a l’aparició d’alguna nova disposició legal que impliqui noves taxes o regularitzacions.

 • IVA: Impost sobre el Valor Afegit del 21%.

 • Total Import Factura:  És l’import total a pagar.

D. Informació del consum elèctric:

 • Per potència contractada: És la quantitat pagada en concepte de la potència contractada.

 • Per energia consumida: És la quantitat pagada en concepte de l’energia consumida durant aquest període.

 • Impost d’Electricitat: Es tracta d’un impost especial fixat per llei del 5,113%. S’aplica sobre la suma del terme de potència y del terme d’energia. Això vol dir que, incomprensiblement, sobre aquest impost també se li aplica IVA.

 • Lloguer d’equips de mesura i control: És la quota que es paga durant aquest període pel lloguer del comptador, si aquest pertany a l’empresa distribuïdora (la majoria dels casos).

 • Altres despeses: Només en el cas d’existir alguna despesa no contemplada anteriorment, per exemple deguda a l’aparició d’alguna nova disposició legal que impliqui noves taxes o regularitzacions.

 • IVA: Impost sobre el Valor Afegit del 21%.

 • Total Import Factura:  És l’import total a pagar.

E. Atenció al client / Avaries

 • Atenció al client i reclamacions: Dades de contacte per a qualsevol qüestió referent al seu contracte (telèfon gratuït i correu-e)

 • Avaries i urgències: En el cas que es produeixi alguna incidència en el seu subministrament, aquí té el telèfon d’avaries i la referència del contracte d’accés, així com el nom de la distribuïdora que li correspon per ubicació geogràfica (aquesta no es pot triar). No obstant, també pot contactar amb LUMINA en horaris d’oficina i li proporcionarem un número d’incidència i realitzarem les reclamacions pertinents a la companyia distribuïdora amb còpia a la CNMC.

F. Dades del contracte

En aquesta secció recollim les principals dades del titular del contracte i altres dades referents al punt de subministrament.

 • Titular: Nom i cognom del titular del contracte.

 • NIF: NIF del titular del contracte.

 • Adreça del punt de subministrament: Adreça postal del punt on s’ubica el comptador corresponent  a aquest contracte.

 • Tipus de contracte: Es refereix al tipus de contracte de subministrament. Existeixen uns tipus de contracte establerts per llei en funció de la potència contractada i de si es disposa de discriminació horària o no. Aquest tenen uns noms del tipus (2.0A, 2.1A, 2.0DHA, 2.1DHA, 3.1A...)

 • Peatge de accés: És la tarifa que paga la companyia Comercialitzadora per l’ús de la xarxa de distribució. Aquesta tarifa la fixa el Govern.

 • Potència contractada: És la potència màxima que podeu tenir connectada simultàniament sense que saltin les proteccions. Es mesura en kW i es paga per kW i dia.

 • Codi CUPS: És un identificador únic, format per un mínim de 20 caràcters amb el que identifiquem un punt de subministrament d’energia.

 • Forma de pagament: El sistema de pagament de LUMINA és mitjançant rebut domiciliat.

 • Entitat Bancària / N. De Compte: Número de compte facilitada per el client per on es carregarà l’import de la factura.

G. Destí de l’import de la factura

En el gràfic es mostra on va a parar cada part del que es paga a la factura:

 • Cost de producció de l’electricitat: És la suma de tots els costos que es generen pel fet de produir la electricitat que arriba fins al nostre punt de subministrament. Aquests imports van a parar a les empreses productores.

 • Costos regulats:

  • Incentius a les energies renovables, cogeneració i residus: És l’import destinat a pagar les primes de les instal·lacions que produeixen energia elèctrica a partir de fonts d’energies renovables o cogeneració.

  • Cost de xarxes de transport i distribució: És el cost derivat de la construcció i manteniment de les instal·lacions troncals que transporten i distribueixen l’electricitat en alta tensió des de les centrals productores fins als centres de transformació. A Espanya, l’empresa que ho gestiona és Red Eléctrica de España (REE).

  • Altres costos regulats: Aquí s’inclouen altres costos imposats pel govern com ara el dèficit tarifari que cobren les grans productores elèctriques del país.

H. Energia Consumida

 • Energia consumida / preu unitari / total: S´obté multiplicant els kWh consumits durant el període de facturació pel preu del kWh de la tarifa contractada.

I. Potència

 • Potència / preu unitari / total: Es calcula multiplicant els kW contractats per el preu del kW/dia de la seva tarifa i per el número de dies de període de facturació

J. Origen e impacte ambiental de la electricitat consumida

Aquí es dona informació sobre l’origen de l’energia comercialitzada de LUMINA, que en el nostre cas és 100% verda, i es compara amb l’origen tipus del que es comercialitza a l’estat. Aquesta informació s’ha d’ajustar al publicat a la Circular 1/2008, de 7 de febrer, de la Comissió Nacional d’Energia, d’informació al consumidor sobre l’origen de la electricitat consumida i el seu impacte sobre el medi ambient.

K. Els nostres clients han de saber que…

Aquí teniu unes informacions sobre LUMINA que ens defineixen i ens diferencien com a marca.

 
Més informació trucant al
900 52 59 69
o bé et truqem nosaltres